Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Minh Đức Sơn Tây
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội
Thời gian dự kiến khai trương: 12/2016