Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cầu tàu 20.000DWT - Cảng PTSC
Địa chỉ: Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc D500 và D600
Địa chỉ: Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc D500 và D600
Thời gian thi công: 2017

Dự án khác